ᓯᕗᓪᓕᐅᔨᒐᑦᓭᑦ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒫᓚᒍᑎᕕᓃᓪᓗ

ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔨᒐᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 2010-ᒥ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᒧᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᓯᒪᖃᑎᒌᓐᓂᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᓯᕗᓪᓕᐅᔨᒐᑦᓴᖅ ᐊ – ᓱᓇᒥᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᖃᕐᑎᓯᓂᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓕᓂᐅᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ

ᑐᕌᒐᖅ

ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓕᓂᐅᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔭᐅᒍᑎᖃᕐᑎᓯᓂᕐᓗ ᓴᕐᖁᐃᑕᐅᓪᓚᕆᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᒍᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᓕᕇᕐᑐᓂᒃ.

 ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒋᐊᖕᖓᐅᑎᖏᑦᑕ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᕕᒋᒋᐊᓕᖏᑦ

2010-ᓗ 2012-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᓄᐃᓲᖅ – ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓕᓂᐅᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᒍᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᑦᓯᐊᓱᑎᒃ ᐋᓂ ᑐᓗᒐᕐᒥᒃ ᒫᑕ ᐃᖃᓪᓗᖅ-ᐃᓄᒃᐸᒥᓪᓗ, ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐅᕆᐊᖕᖓᓚᐅᔪᕗᑦ ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓕᓂᐅᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ.

ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᒫᙰᓚᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓱᑎᒃ ᓯᐊᓯ ᓯᒣᓚ-ᐃᕐᕈᒥᐊᒥᒃ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᒋᐊᖕᖓᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᑦᔩᒋᐊᓚᐅᔪᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ.

2013-ᒥ, ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᒫᙰᓚᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓱᑎᒃ ᔨᐊᓂᕗ ᖃᓐᑕᒥᒃ, ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐅᓚᐅᔪᕗᑦ ᑐᖓᓕᖏᓐᓂᒃ ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓕᓂᐅᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ, ᓱᕐᖁᐃᑕᐅᓪᓚᕆᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᓴᐳᑦᔭᐅᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᓪᓗ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᔪᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐹᓂᒃ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᓯᒻᐱᕆ 2012-ᒥ ᑐᖓᓕᖏᓐᓂᓗ ᑎᓯᒻᐱᕆ 2013-ᒥ.

ᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ

ᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕕᑦᓴᖅ:

ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓕᓂᐅᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ 2012-ᒥ

ᐱᐊᕋᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᒍᑕᐅᓕᓂᐅᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᑐᖓᓕᖏᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᓪᓗ 2013-ᒥ

ᓯᕗᓪᓕᐅᔨᒐᑦᓴᖅ ᐸ – ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑏᑦ ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ 6-ᒥᑦ 12-ᒧᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᑦ ᓭᓗ ᐋᖓᔮᕋᓱᐊᕈᑕᐅᓲᑦ ᐊᑐᕐᓂᓗᑦᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ

ᑐᕌᒐᖅ

ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒋᐊᕈᒪᓂᖅ ᐊᖓᔪᕐᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᐋᖓᔮᕋᓱᐊᕈᑕᐅᓲᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᓗᑦᓱᑎᒃ ᓱᕐᕃᓯᒪᐅᑎᒋᓲᖏᓐᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᐱᓐᓀᓗᑕᕐᑖᑌᓕᑦᓯᓂᖅ ᐋᖓᔮᕋᓱᐊᕈᑕᐅᓲᓅᓕᖓᔪᓂᒃ.

 ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒋᐊᖕᖓᐅᑎᖏᑦᑕ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᕕᒋᒋᐊᓕᖏᑦ

2013-ᒥ, ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᒫᙰᓚᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓱᑎᒃ ᔨᐊᓂᕗ ᖃᓐᑕᒥᒃ, ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐅᓚᐅᔪᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐹᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᐹᓂᓪᓗ ᓴᐳᑦᔭᐅᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ ᐅᕕᒃᑫᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᐋᖓᔮᕋᓱᐊᕈᑕᐅᓲᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᓗᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕆᑦᑌᓕᒍᑎᑦᓴᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᕕᓃᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᓯᒻᐱᕆ 2013-ᒥ.

ᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ

ᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕕᑦᓴᖅ:

ᓴᐳᑦᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᐅᑏᑦ ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ 6-ᒥᑦ 12-ᒧᑦ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓭᓗ ᐋᖓᔮᕋᓱᐊᕈᑕᐅᓲᑦ ᐊᑐᕐᓂᓗᑦᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ: ᓱᓇᒥᑦᑐᑦ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ 2013-ᒥ

 ᓯᕗᓪᓕᐅᔨᒐᑦᓴᖅ ᑕ – ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᖅ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᑐᓴᓂᒃ ᓄᓇᓕᒻᒦᓗᑎᒃ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐅᖄᕕᑦᓴᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑐᕌᒐᖅ

ᐱᓇᓱᑦᑎᖃᕐᓂᖅ ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᐅᑎᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ. ᐱᐅᓯᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓀᕐᓯᒍᑎᑦᓴᓂᒃ, ᐅᖃᕐᕕᓴᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᑭᖑᓂᖓᒍᓪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓂᖅ.

ᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᐊᒡᓚᑕᐅᒋᐊᖕᖓᐅᑎᖏᑦᑕ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᕕᒋᒋᐊᓕᖏᑦ

2014-ᒥᓗ, ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓂᒃ ᐃᒫᙰᓚᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐊᖓᔪᕐᖄᖃᕐᓱᑎᒃ ᔨᐊᓂᕗ ᖃᓐᑕᒥᒃ, ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐅᓚᐅᔪᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐹᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᐹᓂᓪᓗ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᑦᓴᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᑦᓴᖏᓐᓅᓕᖓᔪᓂᓪᓗ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐅᖄᕕᑦᓴᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᓕᕆᕕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᕕᓃᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᓯᒻᐱᕆ 2014-ᒥ.

ᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ

ᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕕᑦᓴᖅ:

ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐅᖄᕕᑦᓭᑦ: ᓱᓇᒥᑦᑐᑦ ᐃᒣᓕᖓᔪᑦᓴᐅᖂᕐᒪᑖᓚᒍᑎᓕᐊᒍᓯᒪᔪᑦ 2014-ᒥ